Chứng nhận hoàn thành

 • Click to enlarge image 1.Sailun.jpg
  Sailun
 • Click to enlarge image 2.Sailun-M-E.jpg
  Sailun M E
 • Click to enlarge image 3.Anovafeed.jpg
  Anova Feed
 • Click to enlarge image 4.Peperl.jpg
  Peperl
 • Click to enlarge image 5.Ascendas.jpg
  Ascendas
 • Click to enlarge image 6.Ascendas.jpg
  Ascendas
 • Click to enlarge image 7.IP-Long Duc.jpg
  IP Long Đức
 • Click to enlarge image 8.Water Plan-Long Duc.jpg
  Water Plan Long Duc
 • Click to enlarge image 9.Electric-Long Duc.jpg
  Electric Long Duc
 • Click to enlarge image 10.Nankai.jpg
  Nankai
 • Click to enlarge image 11.Soltec-GD2.jpg
  Soltec GD2
 • Click to enlarge image 12.Kho-Thuoc-Thu-Y.jpg
  Kho thuốc thú y
 • Click to enlarge image 13.Exel1.jpg
  Exel 1
 • Click to enlarge image 14.Exel2.jpg
  Exel 2
 • Click to enlarge image 15.Phoneix.jpg
  Phone ix
 • Click to enlarge image 16.Soltec1.jpg
  Soltec 1
 • Click to enlarge image 17.UIP.jpg
  UIP
 • Click to enlarge image 18.Metro.jpg
  Metro
 • Click to enlarge image 19.YCH.jpg
  YCH
 • Click to enlarge image 20.Hotta.jpg
  Hotta
 • Click to enlarge image 21Matai.jpg
  Matai
 • Click to enlarge image 22.Outspan-cafe.jpg
  Outspan cafe
 • Click to enlarge image 23.CCL.jpg
  CCL
 • Click to enlarge image 24.Newlane.jpg
  Newlane
 •