2015, GTC tiếp tục đầu tư hơn 3 tỷ các thiết bị thi công cơ giới mới

Trong năm 2015 , GTC tiếp tục đầu tư hơn 3 tỷ các thiết bị thi công cơ giới mới như xe đào, xe ủi, xe lu rung, xe lu tĩnh ..