Hoàn thành và bàn giao nhà JIC

Tháng 12 năm 2015 GTC hoàn thành và bàn giao nhà JIC tại An Giang, đây là dự án đầu tư đầu tiên của Nhật tại Cụm CN, Tiểu Thủ Công Nghiệp, An Giang