Thiết kế triển khai và hoàn thành thiết kế nhà máy Sợi Phú Cường

Năm 2015 bộ phận thiết kế triển khai và hoàn thành thiết kế nhà máy Sợi Phú Cường tại Đồng Nai