Bàn giao nhà máy sợi Thiên Nam 5

Tháng 01 năm 2015 GTC bàn giao nhà máy sợi Thiên Nam 5 đưa vào sử dụng